Archifau Misol: Awst 2012

Wicipedia Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol 2012

(Mae’r canlynol yn adroddiad gan Rhys Wynne, un o weinyddwyr y Wicipedia Cymraeg, am gyflwyniad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg 2012)

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, cynhaliwyd Gŵyl Dechnoleg Gymraeg ym mhabell Cefnlen. Rhoddwyd gwahoddiad i griw Hacio’r Iaith drefnu amserlen wythnos cyfan o weithgareddau, ac fe neilltuwyd prynhawn dydd Mercher ar gyfer cyflwyniad/gweithdy ar sut i olygu’r Wicipedia Cymraeg.

Poster Cefnlen Eisteddfod 2012Y fi roddodd y cyflwyniad, a dw i’n eithaf hapus fel yr aeth pethau – ro’n i wedi paratoi rhywfaint o flaen llaw (yn wahanol i’m cyflwyniad trychinebus yn anghynhadledd Hacio’r Iaith ym mis Ionawr!). Daeth rhyw 15 – 20 o bobl i’r digwyddiad gan gynnwys tri neu bedwar cyfrannwr profiadol arall o’r Wicipedia.

Wedi i mi orffen fy llith, rhannwyd pawb i grwpiau bychain, gan sicrhau bod un golygydd profiadol a gliniadur i bob grŵp. Gan bod di-wi ar gael ym mhabell Cefnlen eleni, roedd modd golygu yn y fan a’r lle.

Yn ychwanegol i’r gweithdy Wicipedia, bu ambell olygydd ar y stondin drwy’r wythnos, gan olygu bod presenoldeb gan y Wicipedia Cymraeg yn ystod y sesiynau Cymorth Cyfryngau Digidol a gynhaliwyd drwy’r wythnos. Roedd felly modd cynnig tipyn o hyfforddiant un-i-un i’r cyhoedd, ac mae’n braf gallu dweud y cymerodd ambell aelod o’r cyhoedd fantais o hyn, a gobeithiwn weld ffrwyth hyn yn y dyfodol.

Wicimedia Eiseddfod 2012 Eisteddfod2012 011

Les Barker a'r Wicipedia Cymraeg

Yn ystod y gweithdy, cawsom hefyd ymweliad gan Roger Bankin, sef un o gyfarwyddwyr Wikimedia UK. Roedd yn dda iawn cael sgwrsio gyda fo. Darllenwch ei adroddiad yma (a’r dudalen sgwrs), ac mae cofnod ar flog Wikimedia UK hefyd.

Fel y digwyddiad Golygathon yng Nghaerdydd ym mis Mehefin, credaf bod cynnal digwyddiadau fel hyn yn bwysig er mwyn:

  • codi proffil y Wicipedia
  • dangos sut y gall unrhyw un gyfrannu ato
  • a gobeithio denu cyfranwyr newydd ar gyfer y dyfodol

Deallaf fod hyn y gofyn tipyn o’r cyfranwyr presennol, ond dw i’n meddwl ein bod yn dechrau magu momentwn, ac o ddarllen rhwng y llinellau, dw i’n meddwl bydd tipyn o gefnogaeth, boed yn ymarfer a/neu’n ariannol yn mynd i ddod o gyfeiriad Wikimedia UK yn y dyfodol agos. Os ydym am fanteisio’n llawn ar hyn, rhaid i ni ddechrau meddwl o ddifri beth rydym am anelu tuag ato a pha fath o adnoddau rydym eu hangen i wireddu hyn.

Yn ôl at yr Eisteddfod a’r cyflwyniad. Rhoddwyd esiampl gan Carl Morris o ba mor ddefnyddiol ydy’r Ŵyl o ran cyfle i ychwanegu delweddau at y comin. Daeth gwr draw i’r Gefnlen a dechreuodd Carl sgwrsio ag o, gan holi os oedd yn ymwybodol o’r Wicipedia a gofyn beth oedd ei ddiddordebau. Ateb y gwr oedd bod ganddo ddiddordeb mawr mewn gwyddbwyll a bod yna hyd yn oed erthygl amdano ar y Wicipeida, gan iddo gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol. Aeth Carl yn syth i’r erthygl a sylwi nad oedd (ar y pryd!) lun o’r gwr ar yr erthygl – felly aeth ati’n syth i wirio’r sefyllfa.

Diolch yn fawr i bawb a fu mor hael gyda’u hamser yn ystod wythnos yr Eisteddfod, i griw Hacio’r Iaith i gymryd rhan, i’r Eisteddfod a chwmni Imaginet am y gofod a’r di-wi ac hefyd i Adran Deledu a Ffilm Prifysgol Aberystwyth am fenthyg gliniaduron a rhyddhau staff a fu’n ein cynorthwyo.