Archifau Categori: Digwyddiad

Tynnu lluniau yn ystod BioFlits Cymdeithas Edward Llwyd, Waunfawr 14.6.13

Rydym am ymuno efo BioFlits gyda Chymdeithas Edward Llwyd ar 14 Mehefin, 2013 ym Marc Dudley, Waunfawr ger Caernarfon. Byddwn yn tynnu lluniau o’r gwyfynod – a rhywogaethau eraill – ac yn eu huwchlwytho i Comin Wikimedia a’u hychwanegu at erthyglau perthnasol. Rhydd hyn gyfle euraidd i glensio’r bartneriaeth sydd eisioes rhwng y ddwy gymdeithas mewn modd ymarferol ac i hyfforddi aelodau CELl ar sgiliau Wici. Mae nhw’n darparu lluniaeth, ond awgrymir eich bod yn dod a choffi poeth a ballu efo chi!

Cwrdd ym Mharc Dudley 19:30 nes 00:00 (Plis nodwch fod croeso i bobl fynd a dod fel y dymunent). Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae modd cael lifft o ardal Rhuthun gan gychwyn am 5.00 y pnawn a gorffen tua 12.00 yr hwyr (Cysylltwch gyda Llywelyn2000).

Wicipedia Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol 2012

(Mae’r canlynol yn adroddiad gan Rhys Wynne, un o weinyddwyr y Wicipedia Cymraeg, am gyflwyniad ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg 2012)

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, cynhaliwyd Gŵyl Dechnoleg Gymraeg ym mhabell Cefnlen. Rhoddwyd gwahoddiad i griw Hacio’r Iaith drefnu amserlen wythnos cyfan o weithgareddau, ac fe neilltuwyd prynhawn dydd Mercher ar gyfer cyflwyniad/gweithdy ar sut i olygu’r Wicipedia Cymraeg.

Poster Cefnlen Eisteddfod 2012Y fi roddodd y cyflwyniad, a dw i’n eithaf hapus fel yr aeth pethau – ro’n i wedi paratoi rhywfaint o flaen llaw (yn wahanol i’m cyflwyniad trychinebus yn anghynhadledd Hacio’r Iaith ym mis Ionawr!). Daeth rhyw 15 – 20 o bobl i’r digwyddiad gan gynnwys tri neu bedwar cyfrannwr profiadol arall o’r Wicipedia.

Wedi i mi orffen fy llith, rhannwyd pawb i grwpiau bychain, gan sicrhau bod un golygydd profiadol a gliniadur i bob grŵp. Gan bod di-wi ar gael ym mhabell Cefnlen eleni, roedd modd golygu yn y fan a’r lle.

Yn ychwanegol i’r gweithdy Wicipedia, bu ambell olygydd ar y stondin drwy’r wythnos, gan olygu bod presenoldeb gan y Wicipedia Cymraeg yn ystod y sesiynau Cymorth Cyfryngau Digidol a gynhaliwyd drwy’r wythnos. Roedd felly modd cynnig tipyn o hyfforddiant un-i-un i’r cyhoedd, ac mae’n braf gallu dweud y cymerodd ambell aelod o’r cyhoedd fantais o hyn, a gobeithiwn weld ffrwyth hyn yn y dyfodol.

Wicimedia Eiseddfod 2012 Eisteddfod2012 011

Les Barker a'r Wicipedia Cymraeg

Yn ystod y gweithdy, cawsom hefyd ymweliad gan Roger Bankin, sef un o gyfarwyddwyr Wikimedia UK. Roedd yn dda iawn cael sgwrsio gyda fo. Darllenwch ei adroddiad yma (a’r dudalen sgwrs), ac mae cofnod ar flog Wikimedia UK hefyd.

Fel y digwyddiad Golygathon yng Nghaerdydd ym mis Mehefin, credaf bod cynnal digwyddiadau fel hyn yn bwysig er mwyn:

  • codi proffil y Wicipedia
  • dangos sut y gall unrhyw un gyfrannu ato
  • a gobeithio denu cyfranwyr newydd ar gyfer y dyfodol

Deallaf fod hyn y gofyn tipyn o’r cyfranwyr presennol, ond dw i’n meddwl ein bod yn dechrau magu momentwn, ac o ddarllen rhwng y llinellau, dw i’n meddwl bydd tipyn o gefnogaeth, boed yn ymarfer a/neu’n ariannol yn mynd i ddod o gyfeiriad Wikimedia UK yn y dyfodol agos. Os ydym am fanteisio’n llawn ar hyn, rhaid i ni ddechrau meddwl o ddifri beth rydym am anelu tuag ato a pha fath o adnoddau rydym eu hangen i wireddu hyn.

Yn ôl at yr Eisteddfod a’r cyflwyniad. Rhoddwyd esiampl gan Carl Morris o ba mor ddefnyddiol ydy’r Ŵyl o ran cyfle i ychwanegu delweddau at y comin. Daeth gwr draw i’r Gefnlen a dechreuodd Carl sgwrsio ag o, gan holi os oedd yn ymwybodol o’r Wicipedia a gofyn beth oedd ei ddiddordebau. Ateb y gwr oedd bod ganddo ddiddordeb mawr mewn gwyddbwyll a bod yna hyd yn oed erthygl amdano ar y Wicipeida, gan iddo gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol. Aeth Carl yn syth i’r erthygl a sylwi nad oedd (ar y pryd!) lun o’r gwr ar yr erthygl – felly aeth ati’n syth i wirio’r sefyllfa.

Diolch yn fawr i bawb a fu mor hael gyda’u hamser yn ystod wythnos yr Eisteddfod, i griw Hacio’r Iaith i gymryd rhan, i’r Eisteddfod a chwmni Imaginet am y gofod a’r di-wi ac hefyd i Adran Deledu a Ffilm Prifysgol Aberystwyth am fenthyg gliniaduron a rhyddhau staff a fu’n ein cynorthwyo.