Archifau Categori: Newyddion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n pedodi Wicipediwr Preswyl

Newyddion da ar flog y llyfrgell:

Heddiw, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu penblwydd Wikipedia yn bedair-ar-ddeg trwy gyhoeddi bod Wicipediwr Preswyl wedi ei benodi mewn partneriaeth â Wikimedia UK. Bydd y swydd yn para blwyddyn ac yn ceisio sefydlu perthynas gynaladwy rhwng y Llyfrgell a Wikipedia.

Bydd y Wicipediwr yn edrych ar ddulliau newydd o ymgysylltu â defnyddwyr ac yn cynnal gweithgareddau fel ‘golygathonau’ er mwyn cynorthwyo staff a defnyddwyr y Llyfrgell i gyfrannu at Wikipedia.

Bydd hefyd yn cydweithio yn agos â staff y Llyfrgell i adnabod deunydd o gasgliadau’r Llyfrgell a fyddai’n addas i’w gyfrannu at y fersiynau Cymraeg a Saesneg o Wikipedia er mwyn codi ymwybyddiaeth o Gymru a’i phobl.

Mae Jason Evans wedi ei benodi i’r swydd a bydd yn dechrau ar ei waith ar 19 Ionawr.

Llongyfarchiadau i Jason ac edrychwn ymlaen at gydweithio. Mae Jason wedi creu cyfrif Twitter @WIKI_LLGC ar gyfer ei swydd, ble gobeithio bydd yn rhannu ei waith gyda ni.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Wicipediwr Preswyl

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.

Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.   Cangen y symudiad Wikimedia byd-eang yn y DU yw Wikimedia UK; mae’n cefnogi prosiectau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, a’r gwirfoddolwyr sy’n creu a golygu’r cynnwys.

Bwriad y bartneriaeth yw cynyddu’r cynnwys cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar-lein, ac yn benodol deunydd addysgiadol ac academaidd. Wicipedia, sef y Wikipedia cyfrwng Cymraeg, yw’r wefan Gymraeg a ddefnyddir fynychaf, gyda dros 55,000 o erthyglau.

Dywedodd Owain Huw, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg, mewn partneriaeth â phrifysgolion ledled Cymru, wedi datblygu nifer sylweddol o Adnoddau Addysgiadol Agored dros nifer o flynyddoedd ar draws ystod eang o feysydd pwnc, sydd ar gael ar blatfformau megis ‘Y Porth’. Trwy benodi Wicipediwr Preswyl yn y Coleg, a thrwy ein partneriaeth ehangach â Wikimedia UK, ein nod yw sicrhau bod y doreth o gynnwys digidol cyfrwng Cymraeg ar gael yn agored i gynulleidfa fyd-eang.”

Dywedodd Robin Owain, Rheolwr Cymru Wikimedia UK: “Ni fyddai’r bartneriaeth â’r Coleg Cymraeg wedi bod yn bosibl heb lawer iawn o waith ar ran Wikimedia UK a’r Coleg. Mae’r ddau gorff yn rhannu’r un weledigaeth: i sicrhau bod yr uchafswm o wybodaeth ar gael yn hawdd yn iaith ddewisol y darllenydd.”

Yn flaenorol, mae’r rhan fwyaf o Wicipedwyr Preswyl wedi’u cyflogi gan sefydliadau diwylliannol (galerïau, llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd). Dyma un o’r Wicipediwr Preswyl cyntaf fydd yn cael ei gyflogi gan gorff yn y sector prifysgolion.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau breision gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, i ryddhau delweddau ar drwyddedau agored. Mae’r berthynas hon yn parhau i gadw Cymru ar flaen y gad o ran cynnwys trwydded agored sydd ar gael i’w ddefnyddio am ddim.

Dywedodd Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir ar gyfer y mudiad Wikimedia yng Nghymru ac ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cael llyfrgell helaeth o wasanaethau ar flaen eich bysedd yn eich iaith ddewisol yn weledigaeth yr wyf yn frwd yn ei chylch, ac edrychaf ymlaen at weld sut fydd y bartneriaeth newydd hon yn datblygu.”

Mae’r cofnod yma wedi ei gopio o adran newyddion gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Wikimedia UK yn penodi Rheolwr i Gymru

Wedi’i gymryd o flog Wikimedia UK

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi penodiad Robin Owain, ein Rheolwr cyntaf yng Nghymru.

Dechreuodd Robin ar y gwaith heddiw, a bydd yn arwain y prosiect Llwybrau Byw! Bydd hefyd yn arwain ein hymgais i ehangu’r Wicipedia Cymraeg a’r Wikipedia Saesneg yng Nghymru.

Bydd ei swydd yn para am 12 mis. Dywedodd Robin: “Mae mynd i fewn – i ganol y gweithgareddau – gan ddangos i werin Cymru be allant wneud yn rhoi byz anhygoel i mi: gall bawb fod yn awdur, yn gyhoeddwr ac yn addysgwr drwy gyfrwng Wicipedia, a rhoi yn ôl rhywbeth gwerthfawr iawn i gymdeithas.

“Mae bod yn rhan o Wikimedia UK a Wici Cymru (dau griw bendigedig) yn sylfaen gadarn yn fy ngwaith o gerdded y Llwybrau Byw.”

Dywedodd Jon Davies, Prif Weithredwr Wikimedia UK, “Mae penodiad Robin fel ein Rheolwr yng Nghymru yn rhan hanfodol o’n strategath ”outreach”. Wicipedia Cymraeg ydy’r wefan Gymraeg fwyaf boblogaidd yn y byd ac rydym yn ymfalchio ein bod yn medru cefnogi’r Gymrag.”

“Er gwaetha’r ffaith fy mod yn hanner Cymro fy hun, mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn fach, ond dw i’n falch iawn fy mod yn medru cynorthwyo i’w bywiogi fel hyn, er mor fychan yw’r cyfraniad hwnnw.”