Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n pedodi Wicipediwr Preswyl

Newyddion da ar flog y llyfrgell:

Heddiw, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu penblwydd Wikipedia yn bedair-ar-ddeg trwy gyhoeddi bod Wicipediwr Preswyl wedi ei benodi mewn partneriaeth â Wikimedia UK. Bydd y swydd yn para blwyddyn ac yn ceisio sefydlu perthynas gynaladwy rhwng y Llyfrgell a Wikipedia.

Bydd y Wicipediwr yn edrych ar ddulliau newydd o ymgysylltu â defnyddwyr ac yn cynnal gweithgareddau fel ‘golygathonau’ er mwyn cynorthwyo staff a defnyddwyr y Llyfrgell i gyfrannu at Wikipedia.

Bydd hefyd yn cydweithio yn agos â staff y Llyfrgell i adnabod deunydd o gasgliadau’r Llyfrgell a fyddai’n addas i’w gyfrannu at y fersiynau Cymraeg a Saesneg o Wikipedia er mwyn codi ymwybyddiaeth o Gymru a’i phobl.

Mae Jason Evans wedi ei benodi i’r swydd a bydd yn dechrau ar ei waith ar 19 Ionawr.

Llongyfarchiadau i Jason ac edrychwn ymlaen at gydweithio. Mae Jason wedi creu cyfrif Twitter @WIKI_LLGC ar gyfer ei swydd, ble gobeithio bydd yn rhannu ei waith gyda ni.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Wicipediwr Preswyl

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.

Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.   Cangen y symudiad Wikimedia byd-eang yn y DU yw Wikimedia UK; mae’n cefnogi prosiectau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, a’r gwirfoddolwyr sy’n creu a golygu’r cynnwys.

Bwriad y bartneriaeth yw cynyddu’r cynnwys cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar-lein, ac yn benodol deunydd addysgiadol ac academaidd. Wicipedia, sef y Wikipedia cyfrwng Cymraeg, yw’r wefan Gymraeg a ddefnyddir fynychaf, gyda dros 55,000 o erthyglau.

Dywedodd Owain Huw, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg, mewn partneriaeth â phrifysgolion ledled Cymru, wedi datblygu nifer sylweddol o Adnoddau Addysgiadol Agored dros nifer o flynyddoedd ar draws ystod eang o feysydd pwnc, sydd ar gael ar blatfformau megis ‘Y Porth’. Trwy benodi Wicipediwr Preswyl yn y Coleg, a thrwy ein partneriaeth ehangach â Wikimedia UK, ein nod yw sicrhau bod y doreth o gynnwys digidol cyfrwng Cymraeg ar gael yn agored i gynulleidfa fyd-eang.”

Dywedodd Robin Owain, Rheolwr Cymru Wikimedia UK: “Ni fyddai’r bartneriaeth â’r Coleg Cymraeg wedi bod yn bosibl heb lawer iawn o waith ar ran Wikimedia UK a’r Coleg. Mae’r ddau gorff yn rhannu’r un weledigaeth: i sicrhau bod yr uchafswm o wybodaeth ar gael yn hawdd yn iaith ddewisol y darllenydd.”

Yn flaenorol, mae’r rhan fwyaf o Wicipedwyr Preswyl wedi’u cyflogi gan sefydliadau diwylliannol (galerïau, llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd). Dyma un o’r Wicipediwr Preswyl cyntaf fydd yn cael ei gyflogi gan gorff yn y sector prifysgolion.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau breision gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, i ryddhau delweddau ar drwyddedau agored. Mae’r berthynas hon yn parhau i gadw Cymru ar flaen y gad o ran cynnwys trwydded agored sydd ar gael i’w ddefnyddio am ddim.

Dywedodd Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir ar gyfer y mudiad Wikimedia yng Nghymru ac ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cael llyfrgell helaeth o wasanaethau ar flaen eich bysedd yn eich iaith ddewisol yn weledigaeth yr wyf yn frwd yn ei chylch, ac edrychaf ymlaen at weld sut fydd y bartneriaeth newydd hon yn datblygu.”

Mae’r cofnod yma wedi ei gopio o adran newyddion gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Hyfforddiant Wicipedia yn Rhuthun, Llangefni a Llandudno

Mae hyfforddiant ar sut i gyfrannu at y Wicipedia ar gael yn y lleoliadau canlynol. Mae’r sesiynau am ddim. Ebostiwch aled@wicicymru.org os ydych eisiau mynychu neu holi am fwy o wybodaeth.

28 Ebrill, 7pm, Castell Rhuthun, Rhuthun

15 Mai, 7pm, Tafarn Neuadd y Gild, Dinbych

20 Mai, 1pm, Gwesty’r Bull, Llangefni

21 Mai, 1pm, Canolfan Tŷ Llywelyn, Llandudno

Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr, Caerdydd. 1-2/2/2014

Mae Wikimedia UK yn cynnig cwrs hyfforddiant deuddydd o’r enw Hyfforddi’r Hyfforddwyr yng Nghaerdydd ar benwythnos y 1af a’r 2il o Chwefror yng Nghaerdydd. Cwrs cyffredinol ar fod yn hyfforddwr ydyw, ac nid ar sut i olygu’r Wicipedia. Darperir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg, ond rhoddir blaenoriaeth i siaradwyr Cymraeg er mwyn gallu cynorthwyo gyda proseictau Wicipedia/Wikimedia yng Nghymru.

Ni chodir tâl am y cwrs ac hefyd mae posib i Wikimedia UK gyfrannu tuag at gostau teithio/llety os oes angen. I geisio am le, ychwanegwch eich enw ar waelod tudalen Saesneg y digwyddiad ar wici Wikimedia UK a disgrifad byr o’ch profiad hyd yma ar Wicipedia/hyfforddi (ddim yn angenrheidiol o flaen llaw) a’r hyn yr ydych yn fwriadu ei wneud unwaith i chi dderbyn hyfforddiant.

SWYDD: Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

Prosiect Llwybrau Byw!

Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)
Hysbyseb Swydd Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

Yn atebol i: Robin Owain, Rheolwr Cymru
Cytundeb: 6 mis (gan ddechrau ar 1 Chwefror 2014)
Cyflog: £11,200 (am 3 diwrnod yr wythnos; 8 awr y diwrnod).
Gwyliau: 5 diwrnod a Gwyliau Cyhoeddus.

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Gydlynydd Hyfforddiant yng Nghymru i ddatblygu Wicipedia Cymraeg a’r Wikipedia Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd fel rhan o’n prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Cydlynydd fod a phrofiad o olygu prosiectau Wikimedia (yn Gymraeg a Saesneg) a chefnogi gwirfoddolwyr ac hyfforddi ar lefel proffesiynol. Bydd y gwaith yn ymwneud â threfnu hyfforddiant yn ogystal a hyfforddi darpar olygyddion ledled Cymru. Mae’r gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am gyfnod o chwe mis a bydd yr ymgeisydd llwydiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith, ar y cyd gyda Wikimedia UK, y coflogwr, a Llywodraeth Cymru fel partner ariannol yn y Prosiect.

Mae’r swydd yn amodol i dderbyn cytundebau a chanllawiau Wikimedia UK.

Ceir rhagor o fanylion ynghyd â Ffurflen Gais ar gael oddi wrth: Jon Davies, Prif Weithredwr WMUK – jon.davies@wikimedia.org.uk ac ar http://www.wikimedia.org.uk

Dyddiad cau: 22nd Ionawr 2014 am 10 a.m.

Cynhelir y cyfweliadau yn Wrecsam ar yr 28ain o Ionawr ac mae’n ofynol i’r ymgeiswyr fod ar gael ar y diwrnod hwn.

Croesawir bob cais. Ni ellir derbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad cau.

Wikimedia UK yn penodi Rheolwr i Gymru

Wedi’i gymryd o flog Wikimedia UK

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi penodiad Robin Owain, ein Rheolwr cyntaf yng Nghymru.

Dechreuodd Robin ar y gwaith heddiw, a bydd yn arwain y prosiect Llwybrau Byw! Bydd hefyd yn arwain ein hymgais i ehangu’r Wicipedia Cymraeg a’r Wikipedia Saesneg yng Nghymru.

Bydd ei swydd yn para am 12 mis. Dywedodd Robin: “Mae mynd i fewn – i ganol y gweithgareddau – gan ddangos i werin Cymru be allant wneud yn rhoi byz anhygoel i mi: gall bawb fod yn awdur, yn gyhoeddwr ac yn addysgwr drwy gyfrwng Wicipedia, a rhoi yn ôl rhywbeth gwerthfawr iawn i gymdeithas.

“Mae bod yn rhan o Wikimedia UK a Wici Cymru (dau griw bendigedig) yn sylfaen gadarn yn fy ngwaith o gerdded y Llwybrau Byw.”

Dywedodd Jon Davies, Prif Weithredwr Wikimedia UK, “Mae penodiad Robin fel ein Rheolwr yng Nghymru yn rhan hanfodol o’n strategath ”outreach”. Wicipedia Cymraeg ydy’r wefan Gymraeg fwyaf boblogaidd yn y byd ac rydym yn ymfalchio ein bod yn medru cefnogi’r Gymrag.”

“Er gwaetha’r ffaith fy mod yn hanner Cymro fy hun, mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn fach, ond dw i’n falch iawn fy mod yn medru cynorthwyo i’w bywiogi fel hyn, er mor fychan yw’r cyfraniad hwnnw.”

SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia)

Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

Tynnu lluniau yn ystod BioFlits Cymdeithas Edward Llwyd, Waunfawr 14.6.13

Rydym am ymuno efo BioFlits gyda Chymdeithas Edward Llwyd ar 14 Mehefin, 2013 ym Marc Dudley, Waunfawr ger Caernarfon. Byddwn yn tynnu lluniau o’r gwyfynod – a rhywogaethau eraill – ac yn eu huwchlwytho i Comin Wikimedia a’u hychwanegu at erthyglau perthnasol. Rhydd hyn gyfle euraidd i glensio’r bartneriaeth sydd eisioes rhwng y ddwy gymdeithas mewn modd ymarferol ac i hyfforddi aelodau CELl ar sgiliau Wici. Mae nhw’n darparu lluniaeth, ond awgrymir eich bod yn dod a choffi poeth a ballu efo chi!

Cwrdd ym Mharc Dudley 19:30 nes 00:00 (Plis nodwch fod croeso i bobl fynd a dod fel y dymunent). Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Mae modd cael lifft o ardal Rhuthun gan gychwyn am 5.00 y pnawn a gorffen tua 12.00 yr hwyr (Cysylltwch gyda Llywelyn2000).