Tag Archif: Wikimedia UK

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Wicipediwr Preswyl

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.

Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.   Cangen y symudiad Wikimedia byd-eang yn y DU yw Wikimedia UK; mae’n cefnogi prosiectau Wikimedia, gan gynnwys Wicipedia, a’r gwirfoddolwyr sy’n creu a golygu’r cynnwys.

Bwriad y bartneriaeth yw cynyddu’r cynnwys cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar-lein, ac yn benodol deunydd addysgiadol ac academaidd. Wicipedia, sef y Wikipedia cyfrwng Cymraeg, yw’r wefan Gymraeg a ddefnyddir fynychaf, gyda dros 55,000 o erthyglau.

Dywedodd Owain Huw, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r Coleg, mewn partneriaeth â phrifysgolion ledled Cymru, wedi datblygu nifer sylweddol o Adnoddau Addysgiadol Agored dros nifer o flynyddoedd ar draws ystod eang o feysydd pwnc, sydd ar gael ar blatfformau megis ‘Y Porth’. Trwy benodi Wicipediwr Preswyl yn y Coleg, a thrwy ein partneriaeth ehangach â Wikimedia UK, ein nod yw sicrhau bod y doreth o gynnwys digidol cyfrwng Cymraeg ar gael yn agored i gynulleidfa fyd-eang.”

Dywedodd Robin Owain, Rheolwr Cymru Wikimedia UK: “Ni fyddai’r bartneriaeth â’r Coleg Cymraeg wedi bod yn bosibl heb lawer iawn o waith ar ran Wikimedia UK a’r Coleg. Mae’r ddau gorff yn rhannu’r un weledigaeth: i sicrhau bod yr uchafswm o wybodaeth ar gael yn hawdd yn iaith ddewisol y darllenydd.”

Yn flaenorol, mae’r rhan fwyaf o Wicipedwyr Preswyl wedi’u cyflogi gan sefydliadau diwylliannol (galerïau, llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd). Dyma un o’r Wicipediwr Preswyl cyntaf fydd yn cael ei gyflogi gan gorff yn y sector prifysgolion.

Dros y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau breision gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, i ryddhau delweddau ar drwyddedau agored. Mae’r berthynas hon yn parhau i gadw Cymru ar flaen y gad o ran cynnwys trwydded agored sydd ar gael i’w ddefnyddio am ddim.

Dywedodd Andrew Green, Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir ar gyfer y mudiad Wikimedia yng Nghymru ac ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cael llyfrgell helaeth o wasanaethau ar flaen eich bysedd yn eich iaith ddewisol yn weledigaeth yr wyf yn frwd yn ei chylch, ac edrychaf ymlaen at weld sut fydd y bartneriaeth newydd hon yn datblygu.”

Mae’r cofnod yma wedi ei gopio o adran newyddion gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

SWYDD: Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

Prosiect Llwybrau Byw!

Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)
Hysbyseb Swydd Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

Yn atebol i: Robin Owain, Rheolwr Cymru
Cytundeb: 6 mis (gan ddechrau ar 1 Chwefror 2014)
Cyflog: £11,200 (am 3 diwrnod yr wythnos; 8 awr y diwrnod).
Gwyliau: 5 diwrnod a Gwyliau Cyhoeddus.

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Gydlynydd Hyfforddiant yng Nghymru i ddatblygu Wicipedia Cymraeg a’r Wikipedia Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd fel rhan o’n prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Cydlynydd fod a phrofiad o olygu prosiectau Wikimedia (yn Gymraeg a Saesneg) a chefnogi gwirfoddolwyr ac hyfforddi ar lefel proffesiynol. Bydd y gwaith yn ymwneud â threfnu hyfforddiant yn ogystal a hyfforddi darpar olygyddion ledled Cymru. Mae’r gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am gyfnod o chwe mis a bydd yr ymgeisydd llwydiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith, ar y cyd gyda Wikimedia UK, y coflogwr, a Llywodraeth Cymru fel partner ariannol yn y Prosiect.

Mae’r swydd yn amodol i dderbyn cytundebau a chanllawiau Wikimedia UK.

Ceir rhagor o fanylion ynghyd â Ffurflen Gais ar gael oddi wrth: Jon Davies, Prif Weithredwr WMUK – jon.davies@wikimedia.org.uk ac ar http://www.wikimedia.org.uk

Dyddiad cau: 22nd Ionawr 2014 am 10 a.m.

Cynhelir y cyfweliadau yn Wrecsam ar yr 28ain o Ionawr ac mae’n ofynol i’r ymgeiswyr fod ar gael ar y diwrnod hwn.

Croesawir bob cais. Ni ellir derbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad cau.

SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia)

Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.